Výber z legislatívy ohľadom pochovávania spoločenských zvierat.

§ 3

Mŕtve zviera možno zakopať, ak

a) sa v jame po vykopaní neobjaví spodná voda,

b) je pozemok vzdialený najmenej 500 m od najbližšieho vodného toku alebo nádrže,

c) mŕtve zviera je zakopané do takej hĺbky, aby bola výška navrstvenej zeminy najmenej 1 m do úrovne terénu,

d) je mŕtve zviera zakopávané v obale, musí byť v obale, ktorý sa v zemi neškodne rozloží,

e) telo mŕtveho zvieraťa je ošetrené dezinfekčným prostriedkom.


§ 4

(1) Fyzická osoba – vlastník alebo držiteľ mŕtveho spoločenského zvieraťa ho môže zakopať, len ak

a) je vlastníkom pozemku, na ktorom chce mŕtve spoločenské zviera zakopať alebo má písomný súhlas vlastníka pozemku a miesto zakopania je vzdialené najmenej 5 m od najbližšej obytnej stavby a najmenej 2 m od hranice susediaceho pozemku,

b) je celý pozemok oplotený a zabezpečený proti nežiaducemu vniknutiu zvierat a ľudí,

c) sú splnené podmienky podľa § 3,

d) nie je mŕtve spoločenské zviera držané na účel obchodu a uvedenia na trh a

e) miesto zakopania je primerane označené.


> > >

§ 1

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o

a) odstraňovaní mŕtvych spoločenských zvierat 1) a zvierat z čeľade koňovitých zakopaním,

b) odstraňovaní spálením alebo zakopaním na mieste materiálu kategórie 1 uvedeného v osobitnom predpise 2) (ďalej len „materiál kategórie 1“), materiálu kategórie 23) (ďalej len „materiál kategórie 2“) pod úradným dozorom, ktorým sa predíde prenosu rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat v oblastiach, do ktorých je prístup prakticky nemožný, alebo by si vyžadoval vynaloženie neprimeraných prostriedkov,

c) odstraňovaní spálením alebo zakopaním na mieste materiálu kategórie 1, materiálu kategórie 2 a materiálu kategórie 34) (ďalej len „materiál kategórie 3“) pod úradným dozorom, ktorým sa predíde prenosu rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat v oblastiach postihnutých prírodnou katastrofou,

d) odstraňovaní na skládkach v prípade materiálov kategórie 2 a kategórie 3, ktoré nepredstavujú riziko pre verejné zdravie a zdravie zvierat, ak množstvo materiálu neprekročí príslušný týždenný objem,

e) odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov, okrem materiálu kategórie 1 uvedeného v osobitnom predpise,5) spálením alebo zakopaním na mieste v prípade výskytu povinne hlásenej choroby,6) ak by sa prepravou do najbližšieho zariadenia na spracovanie alebo likvidáciu vedľajších živočíšnych produktov zvýšilo nebezpečenstvo šírenia zdravotných rizík alebo by sa v prípade výskytu nákazy veľkého rozsahu prekročili likvidačné kapacity v takých zariadeniach,

f) odstraňovaní včiel a včelárskych vedľajších produktov spálením alebo zakopaním na mieste za podmienok, ktorými sa predíde prenosu rizika pre verejné zdravie a zdravie zvierat,

g) použití vedľajších živočíšnych produktov a podmienkach ich využitia na osobitné kŕmne účely pre zoo zvieratá, cirkusové zvieratá, plazy a dravé vtáky okrem zoo zvierat alebo cirkusových zvierat, kožušinové zvieratá, voľne žijúce zvieratá, psy z uznaných chovateľských staníc alebo svoriek psov, psy a mačky v útulkoch a červy a larvy slúžiace ako návnada pri rybolove,

h) použití vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3 na kŕmenie spoločenských zvierat,

i) obchodných dokladoch na vedľajšie živočíšne produkty a výnimkách na ich vystavovanie a použitie.


§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) zakopaním likvidácia na mieste, odkiaľ zviera alebo živočíšny produkt pochádza alebo sa nachádza, alebo na mieste, na ktorom je minimálne riziko pre zdravie zvierat a verejné zdravie, ako aj pre životné prostredie za predpokladu, že také miesto sa nachádza v dostatočnej vzdialenosti, ktorá umožní príslušnému orgánu zabezpečiť ochranu pred ohrozením zdravia zvierat a verejného zdravia, ako aj životného prostredia,

b) spálením likvidácia na mieste, odkiaľ zviera alebo živočíšny produkt pochádza, alebo miesto, na ktorom je minimálne riziko pre zdravie zvierat a verejné zdravie, ako aj pre životné prostredie za predpokladu, že také miesto sa nachádza v dostatočnej vzdialenosti, ktorá umožní príslušnému orgánu zabezpečiť ochranu pred ohrozením zdravia zvierat a verejného zdravia, ako aj životného prostredia,

c) bývalou potravinou produkt živočíšneho pôvodu alebo potravina obsahujúca produkt živočíšneho pôvodu, ktorý už nie je určený na ľudskú spotrebu z komerčných dôvodov alebo pre výrobné alebo baliace nedostatky alebo iné nedostatky, ktoré nepredstavujú žiadne riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat,

d) zoo zvieraťom pôvodne divo žijúce alebo voľne žijúce zviera a z neho odchované zviera držané a chované v zajatí u registrovaných vlastníkov alebo držiteľov zvierat,

e) cirkusovým zvieraťom pôvodne divo žijúce alebo voľne žijúce zviera a z neho odchované zviera držané a chované v zajatí v cirkusoch na účel vystúpení alebo na účel vystavovania verejnosti u registrovaných vlastníkov alebo držiteľov zvierat,

f) svorkou psov dva a viac psov držaných na jednom mieste u jedného vlastníka alebo držiteľa a používaných na služobné, pracovné alebo poľovnícke účely,

g) uznanou chovateľskou stanicou je registrovaná chovateľská stanica v centrálnom registri chovateľských staníc alebo registri orgánu veterinárnej správy.